Uitgangspunt is dat het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd over en weer zal moeten worden verevend. Dit volgt uit de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Bij huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden kan van deze wet worden afgeweken en de pensioenverevening worden uitgesloten. Bent u niet gehuwd of geregistreerd partner dan heeft u geen recht op pensioenverevening. Wel kunnen er in een samenlevingsovereenkomst artikelen uit de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding van toepassing worden verklaard.

In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is opgesomd welke ouderdomsvoorzieningen bij scheiding moeten worden verevend. Onder deze wet vallen in ieder geval:

  • aanspraken op ouderdomspensioen die in loondienst zijn opgebouwd;
  • in eigen onderneming opgebouwde pensioenaanspraken;
  • kapitaalverzekeringen met pensioenclausule (niet zijnde lijfrenteverzekeringen);
  • een kapitaalgedekt overbruggings- of prepensioen.

Onder de Wet Vereveing Pensioenrechter bij Scheiding vallen niet:

  • lijfrentepolissen;
  • VUT-regelingen op basis van omslagfinanciering i.p.v. opbouw;
  • Nabestaandenpensioen;
  • AOW-pensioen.

De pensioenverevening dient u binnen twee jaar na de inschrijving van de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerde partnerschap melding te doen bij de pensioenverzekeraars waar u pensioen heeft opgebouwd.

Voor elk pensioenfonds van elke ex-partner moet een apart formulier worden ingediend. Het formulier kan door beide ex-echtgenoten worden ingevuld en ondertekend, maar ieder van de partners is ook bevoegd om de pensioenverevening alleen aan te vragen. Dat geldt zowel voor het pensioen dat u zelf heeft opgebouwd als het pensioen dat door uw ex-echtgenoot is opgebouwd. Alleen als u een afwijkende vorm van verdeling of conversie heeft afgesproken moeten u en uw ex-partner beiden het formulier ondertekenen.

Zijn de pensioenaanspraken verevend, dan hoeft u na pensionering de betalingen niet onderling met uw ex-partner te regelen: de pensioenuitvoerder betaalt het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan u en uw ex-partner. De uitkering aan de ex-partner vindt plaats vanaf de datum dat de pensioengerechtigde zelf met pensioen gaat, ook als de ex-partner dan nog niet met pensioen zou zijn.

Wanneer degene die het pensioen heeft opgebouwd eerder komt te overlijden dan de ex-partner, stopt de uitkering van ouderdomspensioen aan de ex-partner, maar mogelijk ontvangt deze nog wel bijzonder nabestaandenpensioen.

Wanneer de ex-partner (degene die niet het pensioen had opgebouwd) eerder overlijdt, krijgt degene die het pensioen heeft opgebouwd weer het volledige pensioen terug.