Een scheidingsprocedure is stressvol. Niet alleen voor de partners, maar ook voor kinderen. Een scheiding is niet alleen een juridische, maar ook een emotioneel proces. Hieronder zal worden toegelicht hoe een scheidingsprocedure ‘in juridische zin’ verloopt.

Als u bent getrouwd dan verloopt uw echtscheiding altijd via de rechtbank. Ook in het geval u geen kinderen heeft of u samen afspraken heeft gemaakt over de echtscheiding.

In het geval u het met elkaar eens bent over de afspraken die moeten worden gemaakt dan kan uw advocaat een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Uw advocaat kan dan verzoeken om de afspraken die u hebt gemaakt en zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan vast te leggen in de echtscheidingsuitspraak. De rechtbank zal uw echtscheiding verder schriftelijke afwikkelen.

Komt u er samen niet uit dan zal de rechter beslissingen moeten nemen over de gevolgen van uw echtscheiding. Een scheidingsprocedure begint met het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding. Het verzoekschrift kan alleen door een advocaat worden ingediend. In het geval u kinderen onder de 18 jaar heeft moet bij het verzoekschrift ook een ouderschapsplan dat door beide ouders is ondertekend, worden meegestuurd naar de rechtbank. Is er geen ouderschapsplan dan kan de rechter besluiten om het verzoek tot echtscheiding niet in behandeling te nemen. Dit doet de rechter als blijkt dat u samen niet heeft geprobeerd om afspraken te maken over de kinderen. Bij het verzoek tot echtscheiding kunt u ook beslissingen vragen over bijvoorbeeld partneralimentatie, de zorgregeling van de kinderen, de kinderalimentatie, de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, verrekening van huwelijksvoorwaarden of over de vraag wie in de echtelijke woning mag blijven wonen.

Het verzoekschrift tot echtscheiding zal door een deurwaarder aan de ex-partner worden uitgereikt. In dit bericht staat een datum vermeld waarbinnen er een verweerschrift kan worden ingediend. Dit verweerschrift kan alleen door tussenkomst van een advocaat worden ingediend. Ook de verweerder kan ook zelf verzoeken over bijvoorbeeld de kinderen of de woning aan de rechter voorleggen.

De rechter zal nadat de verweertermijn is verstreken een mondelinge behandeling bepalen. Bij de mondelinge behandeling zijn alle partijen en de advocaten aanwezig. Tijdens de mondelinge behandeling kan de rechter vragen stellen en kunnen de standpunten mondeling worden toegelicht.

De rechter zal aan het einde van de mondelinge behandeling een datum meedelen waarop de uitspraak wordt gedaan.

U bent pas gescheiden op het moment dat de uitspraak van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd.

Een scheidingsprocedure neemt minimaal een half jaar in beslag. Het kan zijn dat er tussentijdse beslissingen moeten worden genomen. Bijvoorbeeld over de vraag wie er tijdens de echtscheidingsprocedure in de woning kan blijven wonen of over de vraag hoe de zorg voor de kinderen dient te worden ingedeeld. De rechter kan in een zogenaamde voorlopige voorziening worden verzocht om tussentijdse beslissingen te nemen. Tegen een beslissing in voorlopige voorzieningen staat geen hoger beroep open.