Een scheidingsprocedure is stressvol. Niet alleen voor de partners, maar ook voor kinderen. Een scheiding is niet alleen een juridische, maar ook een emotioneel proces. Hieronder zal worden toegelicht hoe een scheidingsprocedure ‘in juridische zin’ verloopt.

Geen minderjarige kinderen

Geregistreerde partners zonder minderjarige kinderen kunnen samen de scheiding via een advocaat of notaris – zonder de rechter - regelen. U maakt dan samen afspraken die u met uw advocaat of notaris vastlegt in een overeenkomst. Die overeenkomst wordt (door de notaris of de advocaat) naar de gemeente gestuurd waar u het geregistreerde partnerschap bent aangegaan met het verzoek om het geregistreerde partnerschap te ontbinden. Na de inschrijving van de overeenkomst bij de gemeente is uw geregistreerde partnerschap ontbonden.

Wel minderjarige kinderen

Bent u geregistreerd partner en hebt u samen kinderen onder de 18 jaar oud dan zal de rechter uw geregistreerde partnerschap ontbinden. Dit geldt ook in het geval u niet samen met uw geregistreerde partner afspraken kunt maken, ook als u samen geen kinderen heeft.

Komt u er samen niet uit dan zal de rechter beslissingen moeten nemen over de gevolgen van uw scheiding. Een scheidingsprocedure begint met het indienen van een verzoekschrift tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Het verzoekschrift kan alleen door een advocaat worden ingediend. In het geval u kinderen onder de 18 jaar heeft moet bij het verzoekschrift ook een ouderschapsplan dat door beide ouders is ondertekend, worden meegestuurd naar de rechtbank. Is er geen ouderschapsplan dan kan de rechter besluiten om het verzoek tot echtscheiding niet in behandeling te nemen. Dit doet de rechter als blijkt dat u samen niet heeft geprobeerd om afspraken te maken over de kinderen. Bij het verzoekschrift kunt u ook beslissingen aan de rechter vragen over bijvoorbeeld partneralimentatie, de zorgregeling van de kinderen, de kinderalimentatie, de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, verrekening van huwelijksvoorwaarden of over de vraag wie in de echtelijke woning mag blijven wonen.

Het verzoekschrift tot echtscheiding zal door een deurwaarder aan de ex-partner worden uitgereikt. In dit bericht staat een datum vermeld waarbinnen er een verweerschrift kan worden ingediend. Dit verweerschrift kan alleen door tussenkomst van een advocaat worden ingediend. Ook de verweerder kan zelf verzoeken over bijvoorbeeld de kinderen of de woning aan de rechter voorleggen.

De rechter zal nadat de verweertermijn is verstreken een mondelinge behandeling bepalen. Bij de mondelinge behandeling zijn alle partijen en de advocaten aanwezig. Tijdens de mondelinge behandeling kan de rechter vragen stellen en kunnen de standpunten mondeling worden toegelicht.

De rechter zal aan het einde van de mondelinge behandeling een datum meedelen waarop de uitspraak wordt gedaan.

Het partnerschap is ook pas ontbonden als de uitspraak van de rechtbank is geregistreerd bij de gemeente waar u het geregistreerde partnerschap bent aangegaan.

Een scheidingsprocedure neemt minimaal een half jaar in beslag. Het kan zijn dat er tussentijdse beslissingen moeten worden genomen. Bijvoorbeeld over de vraag wie er tijdens de echtscheidingsprocedure in de woning kan blijven wonen of over de vraag hoe de zorg voor de kinderen dient te worden ingedeeld. De rechter kan in een zogenaamde voorlopige voorziening worden verzocht om tussentijdse beslissingen te nemen. Tegen een beslissing in voorlopige voorzieningen staat geen hoger beroep open.