JiN is het tijdschrift voor Jurisprudentie in Nederland. Per jaar worden ruim 200 relevante uitspraken uit alle rechtsgebieden opgenomen, samengevat en geannoteerd. Deze annotaties zijn kort en to-the-point en geven de belangrijkste praktische implicaties van de uitspraak weer. Het tijdschrift is naar rechtsgebied ingedeeld. De volgende rechtsgebieden komen aan bod: arbeidsrecht, personen - en familierecht, ondernemingsrecht, civiel recht, strafrecht en bestuursrecht.

In deze uitgave geeft mr. Hinka Hoekstra juridisch en onderbouwt commentaar op een uitspraak van het gerechtshof Den Haag d.d. 7 april 2021. Je leest het hier.

Afwijken van de wettelijke maatstaven kan niet in het nadeel van een minderjarig kind

Essentie: Bewust afwijken van de wettelijke maatstaven is niet relevant indien ten nadele van een minderjarige is afgeweken. Rechter oordeelt zelfstandig over de kinderalimentatie zonder gebonden te zijn aan de door ouders gemaakte afspraken.

Samenvatting: De vrouw verzoekt om wijziging van het ouderschapsplan, waarbij een onderhoudsbijdrage voor het kind is overeengekomen. Het ouderschapsplan is destijds bekrachtigd bij beschikking. De rechtbank Rotterdam heeft haar verzoek afgewezen. De vrouw voert aan dat de gemaakte afspraak gewijzigd dient te worden omdat sprake is van grove miskenning van de wettelijke maatstaven en/of omdat nadien door wijziging van omstandigheden de afspraak niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Het hof oordeelt dat de ouders niet bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven, nu het inkomen van vader destijds niet bekend was. Het hof verwijst naar de recente uitspraak van de Hoge Raad van 21 maart 2021 (bedoeld wordt de uitspraak van de Hoge Raad van 19 maart 2021; HH) en de prejudiciële beslissing van 1 november 2019. Als sprake is van een grove miskenning van de wettelijke maatstaven, en dit is ten nadele van de minderjarige, dan zal een rechter zelfstandig oordelen over de kinderalimentatie en niet gebonden zijn aan de gemaakte afspraken tussen partijen. Het hof oordeelt in deze casus dat de gemaakte afspraak is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven omdat sprake is van een wanverhouding tussen de door de ouders gemaakte afspraak en de berekening van het hof. Het hof wijzigt de door de vader te betalen bijdrage. Het hof oordeelt tevens dat sprake is van een wijziging van omstandigheden. Dat de vader verder heeft nagelaten financiële gegevens in het geding te brengen, komt voor zijn rekening en risico.

Lees de hele uitspraak en de noot van mr. Hinka Hoekstra hier.