ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR H.M.E. HOEKSTRA

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra: mevrouw mr. H.M.E. Hoekstra.

2. Advocaat: mr. H.M.E. Hoekstra.

3. Cliënt: de opdrachtgever tot het verrichten van diensten van juridische aard.

4. Overeenkomst: overeenkomst van opdracht.

Algemeen

5. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra is gevestigd te Hoorn en staat in het handelsregister ingeschreven onder het Kamer van Koophandel nummer 58823611.

6. Mr. H.M.E. Hoekstra is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, specifiek de Orde van Advocaten Noord-Holland te Haarlem.

Overeenkomst van opdracht

7. Alle opdrachten worden uitsluitend met Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra, als opdrachtnemer, aangegaan.

8. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra oefent haar praktijk uit onder de naam Kemmers Familie Advocaten.

9. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard, indien schriftelijk door één van de bij Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra werkzame advocaten aan de cliënt is bevestigd.

10. De advocaat heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de advocaat zich zal  inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat zal worden bereikt.

11. De advocaat zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de advocaat onder andere de gedragsregels voor advocaten en de verordening en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten in acht nemen.

12. De werking van artikel 6:6 lid 2 BW, artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt tevens wanneer de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra.

14. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de advocaat, maar ook ten behoeve van diens waarnemer en alle personen, betrokken bij een opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust, inclusief (vroegere) werknemers van het kantoor en/of de advocaat, met inbegrip van hun erfgenamen.

Tarieven

15. Cliënt is aan Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd. De advocaat zal bij aanvang van de opdracht afspraken maken over het honorarium. De advocaat kan een basisuurtarief of een vast bedrag (‘fixed fee’) voor de uitvoering van de gehele opdracht met de cliënt afspreken.
In het geval op basis van een uurtarief aan de cliënt wordt gedeclareerd, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, waarbij een minimum van 6 minuten per verrichting wordt gehanteerd. Daarnaast kan Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra andere kosten, zoals leges/verschotten, griffierechten, deurwaarderskosten, vertalingskosten en reiskosten bij de cliënt in rekening brengen.

16. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra kan een voorschot op het honorarium van de cliënt verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de declaratie.

17. De afspraken met betrekking tot het honorarium worden schriftelijk door de advocaat aan de cliënt bevestigd. Het basisuurtarief kan jaarlijks worden geïndexeerd. Hiervan wordt de cliënt schriftelijk in kennis gesteld.

Gefinancierde rechtsbijstand

18. De advocaat zal bij aanvang van de opdracht met de cliënt beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De advocaat zal, in het geval de cliënt daarvoor in aanmerking komt, gefinancierde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd, aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

19. Op het moment dat de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aan de cliënt heeft verstrekt, zal de advocaat de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage bij de cliënt in rekening brengen. Naast de eigen bijdrage kan de advocaat griffierechten, vertaalkosten en overige niet (door de Raad voor Rechtsbijstand) te vergoeden kosten aan de cliënt in rekening brengen.

20. De advocaat zal na de beëindiging van de werkzaamheden een vergoeding bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand zal op grond van het financiële resultaat van de (rechts)zaak beoordelen of de cliënt alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen. Afhankelijk van het resultaat kan de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. In het geval de toevoeging definitief wordt ingetrokken, wordt de cliënt met terugwerkende kracht het honorarium en eventuele andere kosten gedeclareerd overeenkomstig hetgeen in de artikelen 15 tot en met 17 is bepaald.

21. De advocaat kan in overleg met de cliënt besluiten, ook al kom de cliënt wel in aanmerking voor een toevoeging, geen toevoeging voor de cliënt aan te vragen en op basis van een uurtarief of een fixed fee de opdracht uit te voeren. De advocaat zal dit altijd schriftelijk bevestigen aan de cliënt.

Betalingscondities

22. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

23. Bij overschrijving van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente ex art. 6:119 BW verschuldigd. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra is gerechtigd de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen.

24. Op het moment dat de cliënt in verzuim is, is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, totdat alle openstaande declaraties zijn voldaan. De advocaat is ook gerechtigd zijn werkzaamheden te beëindigen. De openstaande declaraties dienen door de cliënt wel te worden voldaan.

25. In het geval Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten die samenhangen met de invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, voor rekening van de cliënt.

Beroepsaansprakelijkheid

26. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI Global SE met polisnummer 93071696, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

27. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico, zoals vermeld in de polisvoorwaarden van de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat. Op schriftelijk verzoek wordt

informatie gegeven over de polisvoorwaarden.

28. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever ter zake de opdracht, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra is betaald, tot een maximum van EUR 20.000,-.

29. Iedere aanspraak jegens Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend diende te zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

30. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra is gerechtigd de aan haar verleende opdrachten in voorkomende gevallen onder haar verantwoordelijkheid uit te laten voeren door derden, zoals financieel adviseurs, accountants, deurwaarders, koeriers en dergelijke. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor eventuele tekortkomingen van die derden is uitgesloten.

31. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra zal bij het inschakelen van derden de benodigde zorgvuldigheid betrachten. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met, dan wel voortvloeien uit verrichte werkzaamheden voor de cliënt en cliënt zal aan de advocaat vergoeden alle in redelijkheid gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Informatieverstrekking door de cliënt

32. De cliënt zal alle, voor de uitvoering van de aan de Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra verstrekte opdracht, benodigde gegevens en bescheiden tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

33. Op het moment dat de cliënt de benodigde gegevens niet tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aanlevert, is alle schade die voortvloeit uit de ontstane vertraging, zoals extra honorarium, voor rekening en risico van de cliënt.

34. De cliënt garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde gegevens.

35. Op verzoek van de cliënt zal Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra, na sluiting van het dossier, de door cliënt ter beschikking gestelde originele gegevens retourneren. De cliënt stemt er mee in dat de advocaat van de geretourneerde bescheiden fotokopieën in zijn dossier kan bewaren.

Archivering

36. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra zal het dossier, na sluiting, gedurende zeven jaar archiveren.

37. Een dossier kan na sluiting en archivering worden opgevraagd door de cliënt. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra zal, voor zover het dossier extern is gearchiveerd, een bedrag van circa € 45 exclusief BTW in rekening brengen voor het opvragen van het extern gearchiveerde dossier. In het geval het dossier omvangrijk is kan het bedrag voor het opvragen van het dossier afwijken van het genoemde bedrag. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra zal de cliënt – voor zover de kosten van het opvragen van het dossier afwijkt van het hiervoor genoemde bedrag – hierover informeren.

38. Na afloop van de genoemde bewaartermijn is Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra gerechtigd het dossier te vernietigen, zonder cliënt daarvan nader in kennis te stellen.

Klachtenbehandeling

39. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra beschikt over een interne klachtenprocedure. Deze klachtenregeling is op de website terug te vinden.

40. In het geval de klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt dan kan het geschil worden voorgelegd aan de civiele rechter van de rechtbank te Noord-Holland. Tevens kan er voor worden gekozen om een klacht bij de Deken van het arrondissement Noord-Holland in te dienen.

Vaststelling identiteit

41. Advocatenkantoor H.M.E. Hoekstra is uit hoofde van de Nederlandse regelgeving verplicht de identiteit van zijn opdrachtgever vast te stellen bij aanvang van de opdracht zoals bedoeld in de artikelen 7 tot en met 14 van de algemene voorwaarden en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend en geeft hiervoor toestemming.

Waarneming

42. In geval van ziekte of andere langdurige afwezigheid zal de praktijk van mr. H.M.E. Hoekstra worden waargenomen door mr. M. Kemmers.

Toepasselijk recht

43. Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en de advocaat is Nederlands recht van toepassing.

 

Hoorn, september 2021